GIỚI THIỆU VỀ WEBSITE

  LOTO247.TOP là trang web cung cấp dịch vụ soi cầu lô đề miền bắc hàng ngày, giúp các bạn tham khảo số và kết quả soi cầu chính xác nhất.

  Kết quả Soi cầu chuẩn và chính xác nhất là do hệ thống phân tích, tổng hợp, tính toán dựa vào kết quả xổ số những ngày trước đó.

 

 Để có được con số chính xác nhất các bạn nên lấy số từ 10h đến 18h hàng ngày.

 
Hotline: 01205.964.750     ( chỉ nhận SMS/zalo) 

lưu ý : Hệ thống nạp thẻ bảo trì, Hiện tại chưa có lịch mở lại. Các bạn muốn lấy dàn gì hãy liên hệ gửi thẻ nạp theo sdt/zalo 01205.964.750 để nhận số mỗi ngày.!!
Lưu ý : chỉ áp dụng cho thẻ VIETTEL

 

   CHÚC CÁC BẠN MAY MẮN PHÁT TÀI !!!

Cách soi tính cầu lô đề chính xác nhất mỗi ngày

Cách soi tính cầu lô đề chính xác nhất mỗi ngày

H??ng d?n các cách soi c?u lô ?? có ?? chính xác cao nh?t. Các tính c?u lô mi?n b?c, c?u lô r?i và c?u lô b?ch th? chu?nB?t c? ai tham gia ?ánh lô ?? m?i ngày ?? ?ã ??u nghe ??n c?m t? “soi c?u lô” và h?u nh? ai c?ng mu?n n?m rõ các ph??ng pháp tính s? này b?i trong lô ?? ngoài y?u t? may m?n thì vi?c tính toán các con s? c?ng quy?t ??nh không ít ??n vi?c ?n tr??t khi ?ánh. Và c?ng v?i mong mu?n giúp cho m?i ng??i ch?i hi?u rõ h?n, cùng ??t ???c s? thành công khi tham gia.

Cách soi c?u lô ?? chính xác nh?t ki?u c?u ch?m

Có r?t nhi?u cánh tính s? theo ph??ng pháp c?u ch?m, nh?ng ? ?ây chúng tôi ch? gi?i thi?u m?t s? cách tính có ?? chính xác cao nh?t.

 • Cách soi c?u ch?m 1 : L?y t?ng c?a ?? ngày CN ghép v?i s? ?ít c?a ?? ngày th? sáu (tu?n n) thành b? s? oánh t? th? 2 ??n h?t tu?n tu?n n+1. C?u này ch?y khá ??u c? ?n kho?ng 3 ??n 4 tu?n thì ngh? 1 ??n 2 tu?n

Ví d?:
Th? 6 ngày 29/8 có ?? là 50
CN ngày 31/8 có ?? là 38 = t?ng 1 ==>> B? 01 –>>> ?? ngày 01/9 ?ã n? 60.
Th? 6 ngày 05/9 có ?? là 78
CN ngày 07/9 có ?? là 11 = t?ng 2==>>B? 23 –>>> ?? ngày 15/9 ?ã n? 32
Th? 6 ngày 12/9 có ?? là 84
CN ngày 14/9 có ?? là 39 = t?ng 12 ==>>B? 14, 24 –>>> Tu?n này ngh?

 • Cách soi th? 2 :L?y t?ng gi?i ?B ngày CN tu?n n ra b? ?? ?ánh ??n h?t tu?n ?ó. C?u này ?n 3-5 tu?n r?i ngh? 2-3 tu?n r?i ?ánh ti?p. các soi c?u lô nnày r?t d? ?ánh, c? oánh th?ng t?ng c?a gi?i ??c bi?t ho?c ?ánh bóng 1 s? là trúng

CN-31/8-gi?i ?B: 50483 = t?ng 20 ==> ngày 02/9 n? 25
CN-07/9-gi?i ?B: 25511 = t?ng 14 ==> ngày 10/9 n? 14
CN-14/9-gi?i ?B: 07439 = t?ng 23 ==> ngày 15/9 n? 32
CN-21/9-gi?i ?B: 63727 = t?ng 25 ==> chú ý có th? ?? v? 020, 252, 575
( Tu?n t? 22/9 ??n 28/9 có th? ?? v? 020, 252, 575 )

 • Cách soi c?u ch?m 3 : L?y 2 s? ??u tiên c?a gi?i nh?t ngày th? 2 tu?n n v? s? ?ánh soi cau lo de bach thu ??n th? 2 tu?n n+1. C?u này ?n r?t ??u, c? ?n 4-7 tu?n thì ngh? 1-2 tu?n r?i ?n ti?p. Do v?y khi th?y hi?n t??ng b?t c?u thì ?ánh.

Th? 2-01/9 có gi?i nh?t 32203 –> l?y 32 gi? t?ng ?? ==> 5/9 n? 78
Th? 2-08/9 có gi?i nh?t 87873 –> l?y 78 v? v?t ?? ==> 15/9 n? 32
Th? 2-15/9 có gi?i nh?t 15381 –> l?y 15 ra chi?u ?? ==> 17/9 n? 06, ngày 20/9 n? 01
Th? 2-22/9 có gi?i nh?t 27444 –> l?y 27 gi? t?ng ?? ==> Có th? ?? v? kép 22, 77, 272
( Tu?n t? 23/9 ??n 29/9 có th? ?? v? kép 22, 77, 272)

Kinh nghi?m khi ?ánh lô ??

 1. Không phân bi?t s? ??p hay x?u ,ch?ng nào còn quan ni?m này thì còn thua
 2. Tâm lý thi ??u ph?i th?t t?t.
 3. Công th? nh?p nhàng có chi?n thu?t. D?p b? t? t??ng sát nhà th?u ch? trong m?t l?n ch?i.
 4. ?ang dây ?en nên ngh? m?t vài ngày ?? c?t ??t dây ?en.
 5. Hôm tr??c th?ng l?n hôm sau ch?i nh? l?i. Tr??ng h?p ??c bi?t 03 ngày th?ng liên t?c thì ngày th? t? ch?i nh? l?i, n?u thua hôm sau ngh? x? h?i li?n.
 6. Không nên nuôi s? kéo dài nhi?u ngày, c? cho r?ng ngày hôm ?ó s? nuôi ra ta v?n còn n-1 c? h?i cho nh?ng s? còn l?i.
 7. N?u không ??u t? nghiên c?u s? s? không bao gi? th?ng. Trong quátrình nghiên c?u s? chúng ta s? có c?m ?ng r?t t?t v?i nh?ng con s? s?p ra
 8. N?u không bi?t nghiên c?u s? thì nên ch?i theo dây ?? c?a nh?ng tay ch?i s? có b? dày kinh nghi?m.
 9. Không tin m?t cách mù quáng vào d? ?oan.
 10. Ch?i không ?? ?nh h??ng ??n gia ?ình và ng??i thân. Nh?t là các ACE ?ã có v? con.
 11. Khi thua dài ph?i d?ng l?i ngay và ki?m tra l?i các ph??ng pháp mình ?ang theo nh?m ch?nh s?a ??a ra các ph??ng pháp h?p lý v?i cách ?ánh c?a mình h?n. Không có ph??ng pháp nào là hoàn h?o và ?úng trong m?t th?i gian dài ?âu.

 

 Demarcus Lawrence Womens Jersey