GIỚI THIỆU VỀ WEBSITE

  LOTO247.TOP là trang web cung cấp dịch vụ soi cầu lô đề miền bắc hàng ngày, giúp các bạn tham khảo số và kết quả soi cầu chính xác nhất.

  Kết quả Soi cầu chuẩn và chính xác nhất là do hệ thống phân tích, tổng hợp, tính toán dựa vào kết quả xổ số những ngày trước đó.

 

 Để có được con số chính xác nhất các bạn nên lấy số từ 10h đến 18h hàng ngày.

 
Hotline: 01205.964.750     ( chỉ nhận SMS/zalo) 

lưu ý : Hệ thống nạp thẻ bảo trì, Hiện tại chưa có lịch mở lại. Các bạn muốn lấy dàn gì hãy liên hệ gửi thẻ nạp theo sdt/zalo 01205.964.750 để nhận số mỗi ngày.!!
Lưu ý : chỉ áp dụng cho thẻ VIETTEL

 

   CHÚC CÁC BẠN MAY MẮN PHÁT TÀI !!!

Các loại dàn đặc biệt

Các loại dàn đặc biệt

Dãy s? x?p theo T?ng.
T?ng 0: 19,91,28,82,37,73,46,64,55,00,
T?ng 1: 01,10,29,92,38,83,47,74,56,65,
T?ng 2: 02,20,39,93,48,84,57,75,11,66,
T?ng 3: 03,30,12,21,49,94,58,85,67,76,
T?ng 4: 04,40,13,31,59,95,68,86,22,77,
T?ng 5: 05,50,14,41,23,32,69,96,78,87,
T?ng 6: 06,60,15,51,24,42,79,97,33,88,
T?ng 7: 07,70,16,61,25,52,34,43,89,98,
T?ng 8: 08,80,17,71,26,62,35,53,44,99,
T?ng 9: 09,90,18,81,27,72,36,63,45,54,
 
Dãy s? x?p theo ??u.
??u 0: 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
??u 1: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
??u 2: 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
??u 3: 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,
??u 4: 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
??u 5: 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,
??u 6: 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
??u 7: 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
??u 8: 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
??u 9: 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,
 
Dãy s? x?p theo ?uôi.
?uôi 0: 00,10,20,30,40,50,60,70,80,90,
?uôi 1: 01,11,21,31,41,51,61,71,81,91,
?uôi 2: 02,12,22,32,42,52,62,72,82,92,
?uôi 3: 03,13,23,33,43,53,63,73,83,93,
?uôi 4: 04,14,24,34,44,54,64,74,84,94,
?uôi 5: 05,15,25,35,45,55,65,75,85,95,
?uôi 6: 06,16,26,36,46,56,66,76,86,96,
?uôi 7: 07,17,27,37,47,57,67,77,87,97,
?uôi 8: 08,18,28,38,48,58,68,78,88,98,
?uôi 9: 09,19,29,39,49,59,69,79,89,99,
 
Dãy s? x?p theo b? s?:
B? 00: 00,55,05,50,
B? 11: 11,66,16,61,
B? 22: 22,77,27,72,
B? 33: 33,88,38,83,
B? 44: 44,99,49,94,
B? 01: 01,10,06,60,51,15,56,65,
B? 02: 02,20,07,70,25,52,57,75,
B? 03: 03,30,08,80,35,53,58,85,
B? 04: 04,40,09,90,45,54,59,95,
B? 12: 12,21,17,71,26,62,67,76,
B? 13: 13,31,18,81,36,63,68,86,
B? 14: 14,41,19,91,46,64,69,96,
B? 23: 23,32,28,82,73,37,78,87,
B? 24: 24,42,29,92,74,47,79,97,
B? 34: 34,43,39,93,84,48,89,98,
Dãy s? x?p theo ch?m:
Ch?m 0: 01,10,02,20,03,30,04,40,05,50,06,60,07,70,08,80,09,90,00
Ch?m 1: 01,10,12,21,13,31,14,41,15,51,16,61,17,71,18,81,19,91,11
Ch?m 2: 02,20,12,21,23,32,24,42,25,52,26,62,27,72,28,82,29,92,22
–> T??ng t? v?i các ch?m khác. 1 ch?m là t?t c? các s? có dính s? ?ó. Ví d? ch?m 0 là t?t c? các s? có dính 0. (??u 0 + ?ít 0)

Dãy s? x?p theo Dàn Ch?n Ch?n (25 s?) max 35 ngày, t?n su?t 8-12 ngày
00,22,44,66,88,02,20,04,40,06,60,08,80,24,42,26,62 ,28,82,46,64,48,84,68,86
Dãy s? x?p theo Dàn L? L? (25 s?) max 28 ngày, t?n su?t 8-12 ngày
11,33,55,77,99,13,31,15,51,17,71,19,91,35,53,37,73 ,39,93,57,75,59,95,79,97
Dãy s? x?p theo Dàn Ch?n L? (25 s?) max 31 ngày, t?n su?t 8-12 ngày
01,03,05,07,09,21,23,25,27,29,41,43,45,47,49,61,63 ,65,67,69,81,83,85,87,89
Dãy s? x?p theo Dàn L? Ch?n (25 s?) max 30 ngày, t?n su?t 8-12 ngày
10,12,14,16,18,30,32,34,36,38,50,52,54,56,58,70,72 ,74,76,78,90,92,94,96,98
Dãy s? x?p theo Dàn Nh? Nh? (25 s?) max 23 ngày, t?n su?t 8-12 ngày
00,11,22,33,44,01,10,02,20,03,30,04,40,12,21,13,31 ,14,41,23,32,24,42,34,43
Dãy s? x?p theo Dàn To To (25 s?) max 22 ngày, t?n su?t 8-12 ngày
55,66,77,88,99,56,65,57,75,58,85,59,95,67,76,68,86 ,69,96,78,87,79,97,89,98
Dãy s? x?p theo Dàn Nh? To (25 s?) max 31 ngày, t?n su?t 8-12 ngày
05,06,07,08,09,15,16,17,18,19,25,26,27,28,29,35,36 ,37,38,39,45,46,47,48,49
Dãy s? x?p theo Dàn To Nh? (25 s?) max 33 ngày, t?n su?t 8-12 ngày
90,91,92,93,94,80,81,82,83,84,70,71,72,73,74,60,61 ,62,63,64,50,51,52,53,54
 
Dãy s? x?p theo Dàn chia Ba (34 s?) max 18 ngày, t?n su?t 7-10 ngày
00,03,06,09,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45,48
,51,54,57,60,63,66,69,72,75,78,81,84,87,90,93,96,9 9
 
Dãy s? x?p theo Dàn chia Ba – D? 1 (33 s?) max 20 ngày, t?n su?t 8-10 ngày
01,04,07,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40,43,46,49
52,55,58,61,64,67,70,73,76,79,82,85,88,91,94,97
 
Dãy s? x?p theo Dàn chia Ba – D? 2 (33 s?) max 17 ngày, t?n su?t 8-10 ngày
02,05,08,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38,41,44,47,50
,53,56,59,62,65,68,71,74,77,80,83,86,89,92,95,98
 
Dãy s? x?p theo Dàn 0-5 (36 s?) max 20 ngày, t?n su?t 7-10 ngày
00,01,02,03,04,05,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24
,25,30,31,32,33,34,35,40,41,42,43,44,45,50,51,52,5 3,54,55
 
Dãy s? x?p theo Dàn 1-6 (36 s?) max 17 ngày, t?n su?t 7-10 ngày
11,12,13,14,15,16,21,22,23,24,25,26,31,32,33,34,35
,36,41,42,43,44,45,46,51,52,53,54,55,56,61,62,63,6 4,65,66
 
Dãy s? x?p theo Dàn 2-7 (36 s?) max 15 ngày, t?n su?t 7-10 ngày
22,23,24,25,26,27,32,33,34,35,36,37,42,43,44,45,46
,47,52,53,54,55,56,57,62,63,64,65,66,67,72,73,74,7 5,76,77
 
Dãy s? x?p theo Dàn 3-8 (36 s?) max 16 ngày, t?n su?t 7-10 ngày
33,34,35,36,37,38,43,44,45,46,47,48,53,54,55,56,57
,58,63,64,65,66,67,68,73,74,75,76,77,78,83,84,85,8 6,87,88
 
Dãy s? x?p theo Dàn 4-9 (36 s?) max 16 ngày, t?n su?t 7-12 ngày
44,45,46,47,48,49,54,55,56,57,58,59,64,65,66,67,68
,69,74,75,76,77,78,79,84,85,86,87,88,89,94,95,96,9 7,98,99
 
Dãy s? x?p theo Dàn Hi?u 0 (10 s?) max 60 ngày, t?n su?t 18-28 ngày
00,11,22,33,44,55,66,77,88,99
 
Dãy s? x?p theo Dàn Hi?u 1 (20 s?) max 29 ngày, t?n su?t 9-12 ngày
01,10,12,21,23,32,34,43,45,54,56,65,67,76,78,87,89 ,98,90,09
 
Dãy s? x?p theo Dàn Hi?u 2 (20 s?) max 37 ngày, t?n su?t 10-15 ngày
02,20,24,42,46,64,68,86,80,08,13,31,35,53,57,75,79 ,97,91,19
 
Dãy s? x?p theo Dàn Hi?u 3 (20 s?) max 22 ngày, t?n su?t 9-12 ngày
03,30,36,63,69,96,92,29,25,52,58,85,81,18,41,14,74 ,47,07,70
 
Dãy s? x?p theo Dàn Hi?u 4 (20 s?) max 30 ngày, t?n su?t 9-12 ngày
04,40,48,84,82,28,26,62,60,06,15,51,59,95,93,39,37 ,73,71,17
 
Dãy s? x?p theo Dàn Hi?u 5 (10 s?) max 51 ngày, t?n su?t 15-25 ngày
05,50,16,61,27,72,38,83,49,94

 Breno Giacomini Womens Jersey