GIỚI THIỆU VỀ WEBSITE

  LOTO247.TOP là trang web cung cấp dịch vụ soi cầu lô đề miền bắc hàng ngày, giúp các bạn tham khảo số và kết quả soi cầu chính xác nhất.

  Kết quả Soi cầu chuẩn và chính xác nhất là do hệ thống phân tích, tổng hợp, tính toán dựa vào kết quả xổ số những ngày trước đó.

 

 Để có được con số chính xác nhất các bạn nên lấy số từ 10h đến 18h hàng ngày.

 
Hotline: 01205.964.750     ( chỉ nhận SMS/zalo) 

lưu ý : Hệ thống nạp thẻ bảo trì, Hiện tại chưa có lịch mở lại. Các bạn muốn lấy dàn gì hãy liên hệ gửi thẻ nạp theo sdt/zalo 01205.964.750 để nhận số mỗi ngày.!!
Lưu ý : chỉ áp dụng cho thẻ VIETTEL

 

   CHÚC CÁC BẠN MAY MẮN PHÁT TÀI !!!

Tổng hợp kinh nghiệm soi cầu

Tổng hợp kinh nghiệm soi cầu

T?NG H?P KINH NGHI?M – SOI C?U MI?N B?CI, KINH NGHI?M ?ÁNH LÔ.
1/.Các con lô d? vào hôm nay.
* các con lô hàng ngày d? vào nh?t chính là các con lô có t?n su?t ra trong tháng cao nh?t, nên ch?n nh?ng lô này ?? ?ánh. anh em nên tránh các con lô gan ( ngh?a là các con lô lâu ngày không ra) vì các con này t? l? ra r?t th?p. anh em l?u ý nhé.2./Các con lô có t?n su?t ra nhi?u nh?t t? tr??c ??n nay.
* các con lô 04, 08, 68, 86 , 88, 70, 07 r?t hay ra anh em cân nh?c khi ch?n. vì nó có t? l? vào khá nhi?u.3./Kinh nghi?m ?ánh lô k?p.
* Lô k?p là gì? lô k?p gi? d? hôm nay v? 77 79 k?p gi?a nó là 78 l?i không ra. ch?c h?n anh em ?ã g?p nhi?u tr??ng h?p th? này. hay là hôm nay ra lô 56 57 59 nh?ng anh em l?i ?ánh 58. th? m?i oái o?m. ng??i ta g?i 78 hay 58 là lô k?p.* theo kinh nghi?m lô ?? c?a admin. ?? ?ánh lô k?p anh em khung ch? 2 ngày. t? l? vào r?t cao.* ví d? hôm ??u lô k?p 56 không ra. mà nó l?i ra 54 55 57. sau ?ó nuôi ti?p 2 hôm. t? l? v? 56 s? r?t cao.

* chú ý: n?u không v? lô k?p b? nuôi lô k?p khác.

4/.Cách ?ánh lô b? l?n.
* Lô l?n là gì? Lô l?n ngh?a là mình ?ánh 67 nh?ng l?i v? 76 ho?c mình ?ánh 45 nh?ng l?i v? 2 nháy 54.

* Ph??ng pháp khai thác tr?ng thành ?en:

– Khi anh em ?ánh b? l?n 1 lô ví d? ?ánh 23 v? 32 thì 2 hôm ti?p theo mình ?ánh 23 nuôi khung 2 ngày thôi nhé. Trong tr??ng h?p 23 không ph?i lô gan

– N?u ?ánh lô l?n mà l?n 2 nháy hay 3 nháy ( ch?c các anh em r?t t?c) thì t? l? vào lô l?n ngày hôm sau r?t cao. Anh em nuôi ti?p khung 2 ngày và yên tâm s? trúng nhé.

5/.Ph??ng pháp ?ánh lô theo t?n su?t xu?t hi?n ??u lô.
* ??u lô là gì. Ví d? lô 56 có ??u 5. Lô 81 có ??u 8. R?t ??n gi?n ?? hi?u.

* ?ánh theo t?n su?t xu?t hi?n ??u lô. ?? ?ánh theo cách này. Anh em ph?i th?ng kê lô 3 ngày tr??c khi ?ánh.

– ví d?: anh em th?y lô ??u 5 ngày ??u tiên ra 2 con ??u 5 và nó ít h?n l?n su?t hi?n c?a các ??u còn l?i ( 1,2,3,4,6,7,8,9,0). Ngày th? 2 c?ng ít h?n. Ngày th? 3 c?ng ít h?n. Nh? v?y. ??n ngày th? 4 anh em nuôi khung 3 ngày ti?p các lô có ??u 5. Tr? các lô gan ??u 5 ra. R?t hi?u qu?

* ng??c l?i: n?u t?n su?t xu?t hi?n ??u lô nào mà càng nhi?u. các ngày v? sau kh? n?ng có s? r?t th?p.

6/.ph??ng pháp nuôi lô khung 3 ngày.
* ngày 1: anh em ch?n con lô mình th?y ?n ( ch?c ch?n không ph?i lô gan). ?ánh cho mình 1 con BTL c?m th?y ??p nh?t.

* ngày 2:

– n?u không v?. không xu?t hi?n lô k?p, lô l?n, hay t?n su?t ??u lô th?p ( ví d? ?ánh 56 tr??t nó ra 57 59 ch?ng h?n. ngh?a là ??u 5 v? có 2 con tr? xu?ng coi là th?p) thì ng?ng. nuôi lô khác b?t ??u l?i ngày 1.

– n?u không v?. nh?ng xu?t hi?n lô k?p, lô l?n hay t?n su?t ??u lô cao. Thì nuôi ti?p ngày 3 t?ng g?p ?ôi v?n.

* ngày 3: ngày cu?i cùng c?a khung 3 ngày. Tr??t thì nuôi lô m?i. hãy nh?. N?u k v? thì hãy d?ng l?i. n?u không các b?n s? xa b? ??y J

7./Ph??ng pháp nuôi lô khung 7 ngày.
* Nuôi lô khung 7 ngày ph?i c?n b? não th?c s? s?c bén vì nuôi lâu dài. ?n ít nh?ng c?ng lâu dài. Vì r?t khó ?? nói ra thành l?i nên admin ch? ?i?m qua 1 s? ?i?u quan tr?ng trong khung này. ?? theo ph??ng pháp này. M?i ng??i ph?i tuân th? nh?ng ?i?u admin s? nói sau ?ây:

* ngày 1: làm t??ng t? khung 3 ngày.

* ngày 2: làm t??ng t? khung 3 ngày.

* ngày 3: b?t ??u có s? khác bi?t t? ?ây.

– n?u lô b?n ?ang nuôi ch?a v?. b?n thêm 1 lô n?a ?ánh kèm vào. Ví d? b?n nuôi lô 76 ngày 2 l?n 67 ngày 3 k?p 75 78 thì kèm theo 1 lô ??u 0. ??u 0 c?a 76 là 06 (v?t ??u 7 thay vào ??u 0). Nh? v?y s? ?ánh 76 – 06.

* ngày 4: bây gi? thì 90% 2 lô b?n ?ánh s? v?. n?u không v? b? khung 7 ngày hay v? c? 2 c?ng b? nuôi khung m?i. tr??ng h?p ch? v? 1 trong 2 con nuôi ti?p ngày 5.

* ngày 5: n?u ngày 4 v? lô b?n nuôi t? ngày 1, ví d? 76 thì b?n b? lô 76 thêm vào ?ó là lô m?i. lô này b?n tùy ch?n. nh?ng hãy soi k?. N?u ngày 4 v? lô b?n m?i thêm ( ví d? là 06 ? trên) thì nuôi ti?p 76 kèm lô l?n 67.

* ngày 6: gi? mà không v? 76 thì ch?c ch?n 67 s? v? r?i ?ó. Không sao n?u không v? 76 nuôi ti?p ngày 7 là ngày cu?i. n?u không v? thì b?. làm khung 7 ngày m?i.

Chú ý: không nuôi lô 1 con quá ?à. Ph?i bi?t ?i?u ch?nh ?? thêm lô m?i ?ánh kèm. Th? m?i hi?u qu?. Hãy nh? nhé.

8/.Ph??ng pháp ?ánh B?ch th? lô.
* B?ch th? lô là 1 con lô duy nh?t ngh?a là b?n ?ánh 1 con duy nh?t. tùy theo m?c ?? tin c?y vào lô chúng ta có th? thêm lót. Lót c?ng là 1 lô ki?u lô ?ánh kèm. Nh?ng v?n ít h?n lô chính.

* Ph??ng pháp 1: ?ánh theo khung 3 ngày.

* Ph??ng pháp 2: ?ánh 1 l?n duy nh?t.

* ph??ng pháp 3: ?ánh theo lót. T? l? v?n BTL/lót = 2/1

Áp d?ng các ph??ng pháp ?ã ?? c?p ? trên ?? ?ánh BTL.

9/.Ph??ng pháp ?ánh Song th? lô.
* Song th? lô ?ánh v?i t? l? ?n cao nh?t. thu nhi?u lãi trong th?i gian ng?n.

* Ph??ng pháp ?ánh ??n gi?n:

– n?u ngày ??u tiên ch? vào 1 con. Lo?i con trúng ra. Nuôi ti?p con tr??t + kèm thêm 1 lô n?a.

– n?u x?t 2 con -> làm c?p song th? m?i. tr? khi n?u xem xét các c?u ?n thì s? nuôi ( cái này
c?n nhi?u kinh nghi?m J )

– v? 2 con thì ?n m?ng hôm sau làm c?p song th? m?i
– t?t c? ch? trên lý thuy?t. chúng tôi c?ng ?ã áp d?ng. nh?ng ?? l?a ch?n c?u ??p d? vào thì nó l?i ?òi h?i kinh nghi?m r?t nhi?u.

– v?i nhi?u n?m kinh nghi?m soi lô. Admin s? ??a ra nh?ng quy?t ??nh cho an hem theo.

10./ ph??ng pháp ?ánh xiên.
* Ph??ng pháp này r?t bi?n ?o và khó. Nhi?u chuyên gia lô ?? kh?ng ??nh xiên r?t khó ?ánh và khó thay ??i c?u.

* ??i v?i chúng tôi c?ng v?y. Tuy nhiên, sau nhi?u n?m nghiên c?u chúng tôi ?ã tìm ra 1 s? ph??ng pháp và kinh nghi?m m?i. ??y ?? nhi?u y?u t? c? v? ngày tháng.

* D?ch v? cung c?p xiên c?a chúng tôi s? gi?i ?áp con s? lô xiên này.

11./ ph??ng pháp ?ánh dàn lô.
* Ph??ng pháp này d? cho nh?ng ng??i k bi?t ch?i lô. Và ít kinh nghi?m. tuy nhiên n?u không ?? kh? n?ng. ?ánh dàn lô s? m?t r?t nhi?u ti?n tài. Gây chán n?n.

* admin kh?ng ??nh: ?ánh dàn lô chu?n nh?t ch? nên ?ánh 4 con.

* dàn 4 con nên ch?n ?? 3 y?u t?.

– 3 hôm tr??c ít ra ho?c không vào.

– Là lô ra nhi?u trong tháng.

– xu?t hi?n lô l?n, lô k?p.

* ??i ng? admin chúng tôi c?ng cung c?p d?ch v? l?y dàn 4 lô vip. Kh? n?ng trúng cao. D?ch v? này còn ???c chúng tôi g?i là th?n lô. Vì 4 con lô chúng tôi ch?n t?n su?t vào khá ?n.

II, KINH NGHI?M ?ÁNH ??.
*** dành cho anh em thích nuôi ?? ch?i

L?i nói ??u: ?? khá khó ch?i. Nh?ng ?ã trúng là l?c phát. ?? c?ng là ?i?m m?nh ??i ng? admin chúng tôi

1./ Ph??ng pháp ?ánh ?? dàn.
* Là ph??ng pháp dàn ?? ?ánh nhi?u con. Có r?t nhi?u ki?u dàn ??. Chú ý ch? nên dàn 8 con ?? ?? ???c k?t qu? t?t nh?t.

* Nên ch?n ?? th? nào. Ch?n ?? nào thì nhi?u ph??ng pháp tính m?i ra. Nên ?? ??n gi?n anh em c? ch?n ?? mình thích. Có ?i?u quan tr?ng là tránh các con ?? sau( lâu ch?a ra)

* ?ánh ?? thì không nên nuôi nhé. Hãy nh? k?.

2./ Ph??ng pháp ?ánh ??u ?ít ??.
* là ph??ng pháp ??i ng? admin chúng tôi ?ánh giá r?t cao vì t? l? trúng.

* ?ánh ??u ?? ví d? ?ánh ??u 8. Ngh?a là ?ánh 10 con ?? 80 ??n 89. T??ng t? ?ít ?? ví d? ?ít 4 thì ?ánh 04, 14, 24, …, 94.

* Ph??ng pháp soi ??u ?ít ?? khá khó. nh?ng hãy ?? ý t?n su?t. hãy xem xét 10 ngày tr??c ?ó. ??u nào ch?a vào thì nuôi 3 ngày. X?t thì nuôi l?i ??u khác.

* Chú ý: không ???c nuôi ??u ?ít ?? quá 3 ngày.

III, CÁC K? N?N G C?N THI?T.
1./ Ph??ng pháp ngh? gi?i ?en.
* nghe ch?ng không quan tr?ng v?i anh em nghi?n lô ?? vào máu th?t. nh?ng chính nh?ng ng??i ch?i lô ?? lâu n?m nh? admin c?ng có lúc sa ngã ph?i bi?t d?ng ?úng th?i ?i?m ?? gi?i ?en.

* khi nào c?n ngh? gi?i ?en?

– khi ch?i BTL 4~6 ngày ch?a v?. -> gi?i ?en 5 ngày.

– khi ch?i song th? lô 3-5 ngày ch?a v?. -> gi?i ?en 3ngày.

– khi ch?i dàn lô 3 ngày x?t liên ti?p. -> gi?i ?en 4 ngày.

– ?ánh xiên thông 10 ngày x?t. -> gi?i ?en 15 ngày. Ch?i lô khác.

– ?ánh dàn ?? x?t 15 ngày. -> gi?i ?en 1 tháng. Ch?i lô

– ?ánh ??u ?ít ?? x?t quá 15 ngày. -> gi?i ?en 1 tháng. Ch?i lô.

Tin tôi ?i. Nh?ng gì tôi ghi trên là kinh nghi?m h?n 15 n?m c?a tôi.

2./ Ph??ng pháp vào v?n.
* gi?ng nh? 1 nhà kinh t?. b?n ph?i bi?t cách hòa v?n vào lô ??. Bi?t cách hoàn v?n. bi?t cách d?ng ?úng lúc.

* Các sai l?m ?a ph?n c?a m?i ng??i khi ch?i lô ??.

– ?a ph?n ng??i ch?i lô ?? càng thua càng qu?n. hnay ?ánh 10 ?i?m. thua mai ?ánh 20 ?i?m. cay cú thua lên 100 ?i?m xong lên 1000 ?i?m nh?ng v?n thua -> phá s?n vì lô ??. ?ánh g?p khi thua là hoàn toàn sai l?m.

– không bi?t vào v?n sao cho logic. C?m th?y c?u ??p thì ?ánh nhi?u. m? th?y gì là ?ánh nhi?u -> sai l?m.

– không ?i?u khi?n b?n thân ?ánh lô ?? phù h?p v?i kinh t? c?a mình -> không h?p phong th?y, khi thua s? b? qu?n.

* V?y ph??ng pháp vào v?n th? nào sao cho ?n ??nh?

– th? 1: b?n c?n xác ??nh ?i?u ki?n kinh t? ?? tung ra v?n ?i?u l?. ví d? nhà b?n có 1 con xe air blade. Thì tung v?ng 20 tri?u nuôi 2 thang ch?i lô ??. N?u ch?i h?t 20 tri?u. b?n b? th?i gian ki?m 20 tri?u ti?p khi ch?i. Khi hoàn v?n ?ã m?t. b?n ngh? ti?p t?m vài tháng. Ch?i ti?p. ch?i nh? v?y r?t hi?u qu?.

– th? 2: b?n ph?i xác ??nh ???c v?n ?i?u l? chi cho lô t?ng ngày. Có th? cao lên ho?c th?p ?i không quá g?p ?ôi nhau.

– th? 3: khi thua không ???c ?ánh g?p v?n lên. Càng thua b?n càng c?n t?nh táo. ?ánh b?ng v?n. thua 4-5 ngày thì ngh? gi?i ?en.

– th? 4: n?u th?y c?u ??p. hãy t?ng h?n m?c chi tiêu lô ?? lên g?p ?ôi. Ví d? b?n h?n m?c ch? ?ánh 2 tri?u / ngày. Th?y c?u ?ep hãy chi 4 tri?u. n?u x?t ngh? ngày mai. Ngày kia vào v?n nh? c?. V? lâu dài b?n s? lãi.

Tin tôi ?i.

III, XÁC XU?T ?N LÔ LÀ BAO NHIÊU? ( NÊN ??C)
Xác su?t ?n Lô ?? không ph?i b?ng 27% mà th?c ch?t ch? là 23.76% thôi.

Nhi?u ng??i l?m t??ng % ?n Lô ?? là 27% vì h? tính Lô ?? v? 27 con trên t?ng s? 100 con. Th?c t? cách tính ??y sai. Cách tính ??y ch? ?úng n?u Lô ?? không v? hai nháy. T?c là ví d? khi con 88 ?ã v? l?n th? nh?t thì ng??i ta lo?i con ??y ra không quay n?a.

?? tính ???c xác su?t % ?n Lô ?? ph?i dùng công th?c toán xác su?t, c? th? là công th?c bécnuly cho N dãy th? ??c l?p liên ti?p. Cái này h?i ph?c t?p, ??i khái k?t qu? tính toán chính xác ra là:

xác su?t ?n Lô ?? là 23.76%

B?n nào mu?n tìm hi?u thêm tính th? nào mà ra 23.76% thì t? xin gi?i lo de online thích m?t cách d? hi?u nh? sau:

?? tính xác su?t ?n Lô ??, ta s? tính xác su?t t?ch Lô ??. Khi ?ó xác su?t ?n = 1- xác su?t t?ch.

Quay x? s? s? quay l?n l??t t? gi?i th? 1 ??n gi?i th? 27. ?? mà t?ch ???c Lô ?? thì gi?i 1 ph?i t?ch, gi?i 2 ph?i t?ch, gi?i 3 ph?i t?ch…v.v……. và gi?i 27 ph?i t?ch.

Khi quay gi?i 1, xác su?t t?ch là 99%.

Khi quay gi?i 2, xác su?t t?ch là 99%x99%

Khi quay gi?i 3, xác su?t t?ch là 99%x99%x99%….

c? th? khi quay h?t 27 gi?i, xác su?t t?ch Lô ?? là 0.99 m? 27 = 0.7623 => Xác su?t ?n Lô ?? là 23.76.

Tuy nhiên lo?i soi c?u này có r?t nhi?u thông th??ng 100 con s? thì có t?i vài ch?c cây c?u l?n bé khác nhau ,quan tr?ng là c?n ng??i co kinh nghi?m và c?m giác v? s? t?t thì m?i b?t ???c c?u nào ch?y chu?n ?? ??u t?.

VI, SOI C?U LÔ ?? (UPDATE HÀNG NGÀY)
=> ?ây là m?c admin l?p ra ?? cung c?p thông tin lô gan trong tháng, lô hay r?i vào trong thán. và m?t s? g?i ý ?ánh lô ngày hôm nay. anh em truy c?p hàng ngày ?? nh?n k?t qu? nhé.

V, KINH NGHI?M LÔ ?? UPDATE T?NG NGÀY.(TRUY C?P HÀNG NGÀY ?? XEM NHÉ)
1./kinh nghi?m lô ?? b?c nh? soi c?u mi?n b?c

* B?c nh? là gì?
– Nói b?c nh? ?úng ngh?a là c?u thì c?ng ch?ng có gì là sai, nó chính là nh?ng gì ?ã x?y ra trong quá kh? xét theo 1 y?u t? nào ?ó. T? ?ó ta d?a vào ?ó ?? d? ?oán t??ng lai.

Ví d? th?c t?: chu?n chu?n bay th?p thì m?a… —> Trong quá kh? c? chu?n chu?n bay th?p thì tr?i m?a, nên t??ng lai m?i khi th?y chu?n chu?n bay th?p thì ta ?oán là tr?i s?p m?a.

Ví d? trong môn k? thu?t s?: C? lotto ?uôi 2 câm ta ch?i 38.83 khung 3 ngày, t? l? ?n trên 95%.

* T?i sao l?i s? d?ng b?c nh??
– Cá nhân tôi (Mr.Lonely) ?ã tìm tòi, nghiên c?u, s? d?ng r?t nhi?u công c? th?ng kê, nhi?u ph??ng pháp lên s? nh? max các c?p s? v? cùng nhau, trùng ??u, trùng ?uôi, t?n su?t ra nhi?u… nh?ng k?t lu?n l?i ch?a có ph??ng pháp nào mang l?i hi?u qu? rõ r?t nh? th?ng kê b?c nh?.

* S? d?ng b?c nh? ra sao?

– B?c nh? mang tính th?i gian, ngh?a là s? li?u ch? ?úng trong 1 kho?ng th?i gian nào ?ó. Nó không ph?i là 1 ph??ng pháp bách chi?n bách th?ng, nên s? d?ng khi có th? k?t h?p nhi?u lo?i b?c nh? v?i nhau, k?t h?p v?i t?n su?t, k?t h?p v?i các ph??ng pháp lo?i và ch?n l?c khác….

* Ch?i theo b?c nh? thì nên ch?i nh? th? nào?

– Hi?n nay có nhi?u website ?ang ??a ra nh?ng th?ng kê b?c nh? v?i s? li?u là 100%? ?ó là ?i?u không nên, n?u xét ?? m?i y?u t? nh?: lotto theo gi?i, lotto theo ??u câm, ?uôi câm, t?ng câm, hi?u câm, lotto theo 2 nháy, lotto r?i… thì m?t ngày ch?c ?? c? 100 s? 100%, nh? v?y bài toán l?i quay v? v?i v?ch xu?t phát c?a nó. Ph?n m?m th?ng kê có r?t nhi?u, s? li?u th?ng kê ra r?t nhi?u, nh?ng ch?n cái j ?? ch?i và ch?i nh? th? nào m?i quy?t ??nh th?ng thua. ?ây chính là y?u t? mà không có ph?n m?m nào có th? giúp b?n ???c. Ti?n trong tay b?n, ch?i gì là do b?n, và xin nh?c l?i: không có ph??ng pháp th?ng, ch? có ng??i s? d?ng ph??ng pháp chi?n th?ng.

– N?u kh? n?ng ch?n s? t?t, ?? ?? nh?y c?m v?i con s? thì ép khung nuôi 2 ngày ?? ch?i. Còn không thì ch?i khung nuôi 3 ngày (1 tháng cho phép tr??t 1~2 l?n).

1./kinh nghi?m ?ánh lô vào th? 7.( update ngày 12/12/2015)
* th? 1: admin s? chia s? kinh nghi?m ?ánh lô vào t?ng hôm. c? th? hôm nay s? update cách ?ánh lô cho th? 7. theo kinh nghi?m c?a admin. c?u lô ?? còn ph? thu?c vào th? và ngày tháng trong n?m. anh em nên áp d?ng 1 s? kinh nghi?m b?t s? sau khi mu?n ?ánh vào th? 7. Các con lô liên quan ??n s? 7.

* Kinh nghi?m soi c?u lô th? 7:

– Theo th?ng kê n?m 2014 và ??n tháng 12 n?m 2015 thì t?n su?t v? lô 07 ( n?u trong tháng không ph?i lô gan) vào ngày th? 7 cao h?n các lô khác.

– N?u th? 7 tu?n tr??c v? lô l?n 70 thì kh? n?ng tu?n này v? 07 khá cao.

– N?u hôm th? 6 v? lô 68 ho?c 65 thì t?n su?t v? lô ch?m 7 khá cao.

– N?u th? 3 và th? 4 v? lô 99 ho?c 00 thì th? 7 d? v? lô ??u 7 (theo phong th?y c?u lô)

* Kinh nghi?m ?ánh ?? th? 7.
– ?? th? 7 t?n su?t ch?m 7 ít ( theo th?ng kê 2 n?m tr? l?i ?ây)

– dàn ?? th??ng nên là 7 con.

Trên là 1 s? kinh nghi?m ít ?i. Mà chính ??i ng? admin ?ã ?úc k?t. và ch? là tham kh?o. vì có r?t nhi?u y?u t? n?a khó có th? di?n ??t.

2./kinh nghi?m ?ánh lô vào th? 6.(update ngày 25/12/2015)
* Hôm nay chúng ta s? ?i vào ph??ng pháp ?ánh lô ?? th? 6 sao cho h?p phong th?y – c?u lô ??p nh?t. xin l?u ý v?i anh em. các ph??ng pháp ch? mang tính t??ng ??i. c?n áp d?ng phù h?p v?i óc suy ngh? logic. áp d?ng m?m m?i.
* Kinh nghi?m ?ánh lô th? 6:
– th?ng kê ??u n?m 2014 ??n cu?i n?m 2015. Th??ng th? 6 các lô vào nhi?u nh?t là 91 – 95 – 08 – 78 – 55 – 11.
– n?u hôm th? 5 v? lô 05 thì th? 6 v? lô ch?m 9.(khá cao)
– n?u th? 6 tu?n tr??c v? lô ch?m 6. lô tu?n này d? ch?m 9.
– n?u th? 2 trong cùng tu?n v? lô 78 thì th? 6 cùng tu?n d? vào lô 08 – 06.
– th? 6 ngày 13: lô ch?m 0 ho?c ch?m 5.

*Kinh nghi?m ?ánh ?? th? 6.
– th?ng kê ??u n?m 2014 ??n cu?i n?m 2015. Th??ng th? 6 ?? ch?m các ch?m 0 3 5 8 9.
– n?u th? 4 v? ?? ch?m 6 ho?c 9 thì ?? th? 6 cùng tu?n d? ch?m 7.
– n?u th? 6 tu?n tr??c v? ?? ch?m 6 thì tu?n này ?? d? ch?m 0.(r?t d?)

trên là nh?ng kinh nghi?m admin chia s? cho ae. ae v?n d?ng t?t nhé! chúc anh em l?c phát.

3./kinh nghi?m ?ánh lô vào ch? nh?t.(update ngày 03/01/2016)
* Hôm nay chúng ta s? ?i vào ph??ng pháp ?ánh lô ?? ch? nh?t sao cho h?p phong th?y – c?u lô ??p nh?t. xin l?u ý v?i anh em. các ph??ng pháp ch? mang tính t??ng ??i. c?n áp d?ng phù h?p v?i óc suy ngh? logic. áp d?ng m?m m?i.
* Kinh nghi?m ?ánh lô ch? nh?t:
– th?ng kê ??u n?m 2014 ??n cu?i n?m 2015. Th??ng ch? nh?t các lô vào nhi?u nh?t là 86 – 68 – 37 – 25 – 30 – 41.
– n?u hôm th? 4 v? lô 04 thì ch? nh?t v? lô ch?m 8.(khá cao)
– n?u ch? nh?t tu?n tr??c v? lô ch?m 8. lô tu?n này d? ch?m 0.
– n?u th? 3 trong cùng tu?n v? lô 35 thì ch? nh?t cùng tu?n d? vào lô 37 – 88.

*Kinh nghi?m ?ánh ?? ch? nh?t.
– th?ng kê ??u n?m 2014 ??n cu?i n?m 2015. Th??ng ch? nh?t ?? ch?m các ch?m 2 6 8 4 7.
– n?u th? 4 v? ?? ch?m 0 ho?c 8 thì ?? ch? nh?t cùng tu?n d? ch?m 5.
– n?u ch? nh?t tu?n tr??c v? ?? ch?m 8 ho?c 0 thì tu?n này ?? d? ch?m 6.(r?t d?)

trên là nh?ng kinh nghi?m admin chia s? cho ae. ae v?n d?ng t?t nhé! chúc anh em l?c phát.

4./kinh nghi?m ?ánh lô vào th? hai.(update ngày 25/01/2016)
* Hôm nay chúng ta s? ?i vào ph??ng pháp ?ánh lô ?? th? 2 cho h?p phong th?y – c?u lô ??p nh?t. xin l?u ý v?i anh em. các ph??ng pháp ch? mang tính t??ng ??i. c?n áp d?ng phù h?p v?i óc suy ngh? logic. áp d?ng m?m m?i.

* Kinh nghi?m ?ánh lô th? 2:

– th?ng kê ??u n?m 2014 ??n cu?i n?m 2015. Th??ng th? 2 các lô vào nhi?u nh?t là 58 – 28 – 25 – 37 – 38 – 20.

– n?u hôm th? 6 v? lô 25 thì th? 2 v? lô ch?m 4.(khá cao)

– n?u th? 2 tu?n tr??c v? lô ch?m 0. lô tu?n này d? ch?m 5.

– n?u th? 3 trong cùng tu?n v? lô 22 thì th? 2 cùng tu?n d? vào lô 02 – 20.

*Kinh nghi?m ?ánh ?? th? 2.

– th?ng kê ??u n?m 2014 ??n cu?i n?m 2015. Th??ng th? 2?? ch?m các ch?m 2 8 0.

– n?u th? 4 v? ?? ch?m 8 ho?c 5 thì ?? th? 2 cùng tu?n d? ch?m ..

– n?u th? 2 tu?n tr??c v? ?? ch?m 5 ho?c 8 thì tu?n này ?? d? ch?m 4.(r?t d?)

trên là nh?ng kinh nghi?m admin chia s? cho ae. ae v?n d?ng t?t nhé! chúc anh em l?c phát.

5./kinh nghi?m ?ánh lô vào th? 4.(update ngày 17/02/2016)
* Hôm nay chúng ta s? ?i vào ph??ng pháp ?ánh lô ?? th? 4 cho h?p phong th?y – c?u lô ??p nh?t. xin l?u ý v?i anh em. các ph??ng pháp ch? mang tính t??ng ??i. c?n áp d?ng phù h?p v?i óc suy ngh? logic. áp d?ng m?m m?i.

* Kinh nghi?m ?ánh lô th? 4:

– th?ng kê ??u n?m 2014 ??n cu?i n?m 2015. Th??ng th? 4 các lô vào nhi?u nh?t là 24 – 25 – 08 – 98 – 38 – 85.

– n?u hôm th? 6 v? lô 44 thì th? 4 v? lô ch?m 4.(khá cao)

– n?u th? 4 tu?n tr??c v? lô ch?m 8. lô tu?n này d? ch?m 4.

– n?u th? 6 trong cùng tu?n v? lô 84 -48 thì th? 4 cùng tu?n d? vào lô 04 – 40.

*Kinh nghi?m ?ánh ?? th? 4.

– th?ng kê ??u n?m 2014 ??n cu?i n?m 2015. Th??ng ch? nh?t ?? ch?m các ch?m 4 5 7.

– n?u th? 2 v? ?? ch?m 4 ho?c 8 thì ?? th? 4 cùng tu?n d? ch?m 0.

– n?u th? 4 tu?n tr??c v? ?? ch?m 4 ho?c 8 thì tu?n này ?? d? ch?m 0.(r?t d?)

trên là nh?ng kinh nghi?m admin chia s? cho ae. ae v?n d?ng t?t nhé! chúc anh em l?c phát.

6./kinh nghi?m ?ánh lô vào 30-4 / 1-5 .(update ngày 14/04/2016)
* V?y là ngày gi?i phóng mi?n nam th?ng nh?t ??t n??c 30-4 và ngày qu?c t? lao ??ng 1-5. Sau ?ây admin s? ch? ra các c?u ??p vào ngày này

*soi c?u lô ??p: 34-43 50-05

* C?u ?? ??p: ??u 5 1 9 ?ít 1 7 3

trên là nh?ng kinh nghi?m admin chia s? cho ae. ae v?n d?ng t?t nhé! chúc anh em l?c phát-th?ng l?n m?i ngày.

K?T LU?N: lô ?? r?t khó nói. Không ai có th? ch?c ch?n trên 80%. Admin kh?ng ??nh ?i?u ?ó. Nh?ng n?u bi?t c?u ??p hôm nào. ( kinh nghi?m lô ?? ) thì có th? b?t ???c lô hôm ?ó. T?t c? phù thu?c nhi?u vào kinh nghi?m c?a b?n.

 

 Matt Skura Womens Jersey